Postup dekontaminace

Postup dekontaminace

Biologické metody likvidace odpadu jsou jednoznačně přínosem pro celkovou úspěšnost sanace. Výhody biologických metod spočívají v jejich relativní jednoduchosti a z ní plynoucích nízkých nákladů. Na rozdíl od ostatních sanačních postupů zaručují rozklad polutantu (prvky znečištění) a jeho následné odstranění z životního prostředí. Nedochází k jeho převedení do jiných nebezpečnějších forem a tím k tvorbě druhotných odpadů. To umožňuje vrácení původně kontaminovaného materiálu zpět do ekosféry za účelem rekultivací.

Máme možnost na základě smlouvy využívat bakteriální preparát DEKONTAM-3 pro odstranění ropných uhlovodíků, jejich derivátů a vybraných typů polyaromatických uhlovodíků. Uvedené technologie úpravy odpadů jsou schváleny Státním zdravotním ústavem a Hlavním hygienikem ČR. Směs těchto bakterií a jejich enzymatické systémy rozkládají molekuly polutantů v zeminách, kalech, vodách a na povrchu stavebních materiálů.

Po vyčerpání rozkládaného substrátu bakterie odumírají a podléhají rozkladným procesům. Vysoká účinnost mikroorganismů pro průběh rozkladu polutantů (čistící proces) závisí na několika klíčových parametrech jako je obsah vlhkosti v půdě, teplota, přítomnost kyslíku, pH, redox potenciál, koncentrace makrobiotických prvků - N, P, organický C, K, Mg. Procesy probíhající v sanovaných materiálech jsou podrobovány mikrobiologickým a chemickoanalytickým kontrolám.