Otevřena: listopad 1998
Kapacita plochy: 5400t.

Seznam přijímaných odpadů

Seznam odpadů přijímaných do zařízení. Seznam odpadů, které jsou v zařízení upravovány je sestaven podle katalogu odpadů dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb.

Katalogové č. odpadu Název druhu odpadu
01 05 05 Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
05 01 03 Kaly ze dna nádrží na ropné látky
05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné látky
05 01 06 Ropné kaly z údržby zařízení
12 01 09 Řezná emulze bez halogenů
13 05 01 Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje
13 05 03 Kaly z lapáků nečistot
13 05 07 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
13 05 08 Směsi odpadů z lapáku a z odlučovačů oleje
16 07 08 Odpady obsahující ropné látky
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 05 Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
17 05 07 Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky
19 02 05 Kaly z fyzikálně.chemického zpracování obs. nebezpečné látky
19 08 11 Kaly z biologického čištění průmysl. odpad. vod obsahující nebezpečné látky
19 08 13 Kaly z jiných způsobů čištění průmysl odpad vod obsahující nebezpečné látky
19 11 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
19 13 01 Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující neb. látky
19 13 03 Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
19 13 05 Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky