Otevřena: srpen 2001
Kapacita plochy: 8000 t.

Seznam přijímaných odpadů

Seznam odpadů přijímaných do zařízení. Seznam odpadů, které jsou v zařízení upravovány je sestaven podle katalogu odpadů dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb.

Katalogové č. odpadu Název druhu odpadu
12 01 18 Kovový kal obsahující olej
13 05 01 Pevný podíl z lapáku písku a odlučovačů oleje
13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje
13 05 03 Kaly z lapáků nečistot
13 05 08 Směsi odpadů z lapáku písku a odlučovačů oleje
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 07 Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
19 08 11 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
19 08 13 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky